Blog Image

Djurskyddet Bill & Bull

Angående Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn, hyreskontrakt fd lärarbostaden i Östanbo

Information från styrelsen Posted on Mon, March 26, 2012 13:57:55

Till

KUS-nämnden

Söderhamns kommun

Till enskilda ledamöter i
KUS-nämnden

Angående Djurskyddet Bill
& Bull i Söderhamn, hyreskontrakt fd lärarbostaden i Östanbo

Hyreskontraktet mellan kommunen och föreningen har sagts
upp och gäller t o m den 31 mars 2012 (en månads uppsägningstid). Vid kontakt
med chefen för tekniska förvaltningen Lars Stål har föreningen fått beskedet
att kontraktet inte kan förlängas, inte ens med kortare tidsperioder. Vi kan
möjligen få anstånd med några dagar om vi har praktiska problem.

Vid kontakt med den
tilltänkte köparen för 3-4 veckor sedan uppgav denne att vi inte skulle kunna
hyra huset efter ägarbyte. Däremot skulle vi troligen kunna vara kvar under en
tid, tills företaget behövde huset. Vi lämnade uppgift om den hyra vi betalar
till kommunen. Däremot kunde man tänka sig ett samarbete med föreningen i form
av ”recycling” av matrester till djuren.

Föreningens styrelse
beslutade igår den 15 mars att lägga in ett anbud på fd lärarbostaden med
avstyckad tomtmark, anbud 25 000 kronor. Anbudet inlämnades samma dag.
Lantmäteriet uppger att en avstyckning av tomt upp till 5000 kvm kostar ca 25
000 kronor.

Enligt uppgift i pressen
skulle köpet av Östanbo skola vara genomfört ungefär i mitten av mars månad.
Föreningens styrelse har därför avvaktat med att lämna in anbud till den 15
mars.

Djurskyddet Bill & Bull
i Söderhamn, orgnr 802452-8237 har hittills gjort allt rätt. Vi har en stabil
ekonomi och har betalat hyran punktligt. Vi har tagit in många behövande katter
och omplacerat ca 70 katter till permanenta hem. Vi har tillstånd från
länsstyrelsen för dom katter som vistas i katthemmet och i jourhemmen.
Föreningen har trots regelrätt förföljelse från några personer i kommunen inte
vid något tillfälle gått ut offentligt med våra kritikers/stalkers motiv till
sitt handlande, trots att vi väl känner till motiven. Överklagan av bygglov,
polisanmälningar, anmälningar till länsstyrelsen, förtal i olika sammanhang har
INTE bemötts offentligt av vår förening, även om vi inser att det kan ha skadat
vår verksamhet.

Föreningen har skött
huset/lokalen utan anmärkning under den här tiden, i viss mån förbättrat
inomhusmiljön. Det har inte förekommit några klagomål från grannar eller andra
som gäller hur vi bedrivit verksamheten på plats. Föreningens verksamhet har en
social betydelse, dels genom engagemang i skötsel av katterna och dels genom
övriga kontakter som öppet hus mm. Många uttrycker tacksamhet över det arbete
föreningen utför och önskar att katthemmet ska fortleva.

Bill & Bulls styrelse
tar sitt ansvar genom att följa det formella avtalet som innebär 1 månads
uppsägning. Vi förbereder en utflytt. MEN vi kan inte inse att vi måste flytta
ur huset om det inte är sålt! Vi kan inte inse att vi inte kan få en
förlängning av kontraktet med t ex en månad i taget, tills ett köp är
genomfört.

Den tjänsteman som har
delegation på beslut om kontrakt har inte tillmötesgått vår önskan. Vi vänder
oss nu direkt till er som är förtroendevalda. Det är fjärde gången vi gör det.
Hittills har vi bemötts med total tystnad förutom från en ledamot i
kommunfullmäktige, som besökt oss.

Vi har skrivit två
medborgarmotioner och en skrivelse till KUS-nämnden. Vår avsikt har sen ett
halvår varit att fortsätta att driva katthemmet i fd lärarbostaden, eftersom vi
ser att det fungerar bra och att lokalen passar. Vi har medel till att bygga
karantän, vilket är nödvändigt för en fortsatt verksamhet. Vi har alltså gjort
framställning om att få ett långtidskontrakt och tillstånd att anpassa
lokalerna. Vi har inte fått något svar på medborgarmotion och skrivelse till
KUS-nämnden i oktober 2011 eller över huvud taget något svar på våra
kontaktförsök. Slutligen har vi nu lagt in ett anbud på hus med tomtmark.

Vår framställan till
KUS-nämnden gäller nu att


vi önskar en förlängning av
hyreskontraktet med t ex en månad i taget,


vi önskar ett
långtidskontrakt med kommunen


vi önskar i sista hand köpa
hus med avstyckad tomtmark.

Sandarne 2012-03-16

Djurskyddet Bill & Bull
i Söderhamn

Enligt uppdrag

Lillemor Lööf

ordförande

070-304 03 40Anbud på Katthemmet

Information från styrelsen Posted on Mon, March 26, 2012 13:55:58

Vårt anbud på katthemmet som lämnats in:

ANBUD på fd
lärarbostaden inklusive avstyckad tomt Östansjö 8:164

Djurskyddet Bill
& Bull i Söderhamn, organisationsnummer 802452-8237, lämnar härmed anbud på
fd lärarbostaden i Östanbo på fastigheten Östansjö 8:164, inklusive avstyckad
tomtmark.

Anbudsbelopp är
25 000 kr.

Enligt uppgift är
kostnaden för en avstyckning ca 25 000 kr. Tillkommer kostnad för lagfart.
Föreningens avsikt med budets nivå är att denna kostnad täcks, varvid en
försäljning av hus med tomtmark blir kostnadsneutral för Söderhamns
kommun.

Sandarne 2012-03-15.

Styrelsen för
Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn

Enligt uppdrag

Lillemor Lööf
ordförande
Skyttevägen 4
82026 Marmaverken
070-304 03 40

Skrållan som blivit bokad och snart flyttar till nytt hem får visa sig på bild 🙂