När föreningen var relativt ny och allt fler katter behövde vårt omhändertagande för omplacering sökte Bill & Bull tillstånd hos länsstyrelsen. Vi sökte då tillstånd för att ha verksamhet enbart i ett antal jourhem. Enligt länsstyrelsen var handläggningstiden cirka 2 månader. Vi hörde inget från länsstyrelsen under den här tiden.

I augusti 2010 fick föreningen tips av Söderhamns kommun om ett hus i Östanbo som skulle kunna användas som katthem – fd lärarbostaden i Östanbo, vid Östanboskolan. Vi gjorde ett besök och såg att detta kunde bli en mycket bra lösning. Efter diskussioner med kommunen skickade vi den 13 september in en ansökan om tillstånd för katthemsverksamhet till länsstyrelsen, med beskrivning och ritningar.

Föreningen ansökte även om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av skolbyggnad till katthem hos bygg- och miljönämnden. Bygglovet beviljades i oktober 2010 och avgiften är betald av föreningen.

Detta bygglov överklagades av Ideella djurskyddet i Söderhamn.

Under hösten kom en spekulant på hela skolområdet i Östanbo. Detta medförde att Bill & Bull fick vänta på hur detta utvecklades. I och med bygglovet i oktober fick vi beskedet att skolan inte skulle säljas och processen med katthemmet kunde fortsätta. Samma dag meddelade föreningen till länsstyrelsen att frågan om lokal inte var klarlagd ännu.

Den 11 november meddelade vi länsstyrelsen att Bill & Bull troligen skulle få hyra lokalen i Östanbo. Den 8 december fick länsstyrelsen information om att föreningen fått ett förslag till hyreskontrakt från Söderhamns kommun. Den 14 december bad vi om ett förhandsbesked från länsstyrelsen (vi har ännu inte någon gång kontaktats av länsstyrelsen). Vi fick genast svaret att länsstyrelsen inte ger förhandsbesked.

Den 15 december påtalade Bill & Bull den långa handläggningstiden hos länsstyrelsen. Vi fick då veta att handläggningstiden räknas från den dag ansökan är komplett och att ärendet läggs ned om det går mer än två månader. Detta hade inte meddelats till Bill & Bull, vilket länsstyrelsen beklagade.

Bill & Bull fick nya ansökningsblanketter och ett löfte om handläggning med förtur.

Därefter har föreningen arbetat med att få fram ritningar över hur huset kan inredas och med att beskriva verksamheten. Ansökan kommer att skickas in inom en vecka från idag. Det gäller enligt styrelsens mening att maximera användningen av huset och det är därför viktigt att ansökan blir riktig från första början.

Alla frågor kring förhyrning av huset, tillstånd och annat kommer att presenteras vid kommande årsmöte den 19 februari. Alla medlemmar kommer att få en personlig kallelse till detta möte.